Urma Mihai

Telefon: +40745.012.353; +373 79607983

E-mail: urmamihai@gmail.com

S.C. Banking & Financial Management S.R.L.